Yamaha Fazer 25

Head Gasket Yamaha Fazer 25

Cylinder Gasket Yamaha Fazer 25

Silencer Gasket Yamaha Fazer 25

Rocker Cover Gasket Yamaha Fazer 25

Clutch Cover Gasket Yamaha Fazer 25

Carburettor Manifold Yamaha Fazer 25

Carburettor Gasket Yamaha Fazer 25

Wheel Rim Yamaha Fazer 25

Wheel Spoke Yamaha Fazer 25