GEM Paxx CNG

1ST GEAR LOCK GEM Paxx CNG

H.L DOOM PLATE GEM Paxx CNG

WHEEL CYLENDER KIT KBX (2S) GEM Paxx CNG

1ST GEAR SHIM 1 O/S GEM Paxx CNG

H.L GLASS GEM Paxx CNG

WHEEL CYLENDER PISTON R/E(CUT TYPE) GEM Paxx CNG

1ST GEAR SHIM 2 O/S GEM Paxx CNG

H.L GLASS RUBBER RING GEM Paxx CNG

WHEEL CYLENDER PISTON 2S (CUT TYPE) GEM Paxx CNG